OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti SOLID TRADE SERVICE s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 1081, Kralupy nad Vltavou, 278 01, identifikační číslo: 10987789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291037, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího Salon for all.

2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové adrese: www.for-all.cz

2. Uzavření kupní smlouvy
3. Objednávka odeslaná prostřednictvím internetového obchodu, učiněná prostřednictvím telefonu příp. učiněná prostřednictvím emailové komunikace je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Nabídka prodávajícího v internetovém obchodě není návrhem k uzavření kupní smlouvy.

4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Za takovou akceptaci pouze výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl v dostatečné době před uzavřením smlouvy zevrubně seznámen s těmito obchodními podmínkami včetně poučení o právu od smlouvy odstoupit, a že s nimi souhlasí. Kupující dále potvrzuje, že před uzavřením smlouvy byl informován o totožnosti prodávajícího, o jeho IČ a o adrese jeho sídla a provozoven v ČR, o telefonických a emailových kontaktech prodávajícího, dále o označení zboží a o jeho hlavních vlastnostech, o ceně zboží a o jejím výpočtu včetně daní poplatků a o záloze na kupní cenu (pokud je prodávajícím požadována), o výši nákladů na dopravu zboží, které hradí kupující, dále o způsobech plateb a způsobu dodání zboží kupujícímu a dále o údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv a údajích o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, že se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (Česká obchodní inspekce a živnostenskému odboru Městské části Praha 2 a Městský úřad Černošice - Obecní živnostenský úřad).

6. Prodávající má právo akceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy jen u části objednávky, to znamená, že může předat kupujícímu jen část z objednaného zboží, pokud kupující výslovně nestanoví v poznámce objednávky nebo prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace, že s částečným vyřízení objednávky nesouhlasí.

7. Kupující má právo zrušit objednávku, tzn. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí nejpozději 24 hodin po té, co bylo kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o akceptaci objednávky prostřednictvím emailové komunikace, pokud není objednávka již připravena k odběru v provozovně prodávajícího. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailové komunikace.

8. Kupující má právo měnit objednávku nejpozději 24 hodin po té, co bylo kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o akceptaci objednávky prostřednictvím emailové komunikace, pokud není objednávka již připravena k odběru v provozovně prodávajícího.

9. Kupující nemá právo objednávku zrušit ani ji měnit v případě, že objedná zboží s požadavkem na úpravu zboží podle jeho přání nebo na jeho osobu.

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese a hradí kupující samostatně bez práva na jejich náhradu vůči prodávajícímu.

11. Kupující bere na vědomí skutečnost, že vyobrazení produktu v internetovém obchodě se může lišit od vyobrazení produktu, které obdrží. Tato situace může nastat v případě, kdy výrobce mění vyobrazení konkrétního produktu, přičemž tato skutečnost se nepovažuje za vadu produktu a kupující ji akceptuje jako riziko, jež leží na jeho straně. Pokud kupující vyžaduje konkrétní vyobrazení produktu, pak si tuto skutečnost ověří u prodávajícího před odesláním objednávky nebo v době, kdy mu svědčí právo objednávku zrušit ani ji měnit.

3. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně platební kartou, po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu banky, kde zadá platební údaje, pokud bude transakce autorizována, platba bude uhrazena prodávajícím v okamžiku započetí procesu odeslání objednávky nejpozději však do sedmi dnů od autorizace; pokud transakce nebude autorizována, vyzve prodávající kupujícího k dalšímu pokusu platby kartou případně k volbě jiného způsobu platby, nebo
b) hotově či platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, jíž je salon krásy Salon for all, Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním zboží a případné náklady na platební transakci ve smluvené výši, pokud není dohodnuto jinak.

3. Veškeré ceny zboží (včetně slev a marketingových akcí) platí do odvolání nebo do vyprodání zásob prodávajícího, nebo do ukončení marketingové akce.

4. Prodávající poskytuje různé druhy slev a jiných výhod v rámci marketingových akcí (dále jen „slevy“). Případné slevy poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou jako informace přiloženy buď přímo k letáku o slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsána. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, má se správný výklad prodávajícího, má-li oporu v přiloženém letáku o slevě nebo v informaci o slevě na webových stránkách.

5. Kupující si může u prodávající zakoupit i dárkové poukazy na určité hodnoty. Každý takový poukaz má předem stanovenou platnost. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

6. Cenu dopravy zobrazuje prodávající kupujícímu v rámci e-shopu v sekci “Košík” před odesláním objednávky. U některých prodávaných produktů závisí výše dopravného na nákladech na doručení do provozovny prodávajícího a objemové hmotnosti produktu. O tomto je kupující u každého takového produktu informován.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

7. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

8. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.4 nebo 5.5., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Salon For all, Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00 či na adresu elektronické pošty prodávajícího salon.forall@gmail.com

Vzor odstoupení od smlouvy:

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy lze formulovat odstoupení od smlouvy následujícím způsobem: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy

Salon 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Částku za plnění dle kupní smlouvy, kterou je prodávající povinen kupujícímu vrátit požaduji

vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím

uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána).

V …………………datum ………………….

Podpis spotřebitele/spotřebitelů…………………………………….……………………………...

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

9. Pokud spotřebitel odstoupí platně od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce nebo vrátí peníze bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Platba bude vrácena kupujícímu až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu od odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Salon for all, Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů od dne převzetí zboží.

10. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. odbalení z ochranných obalů chránící produkt při styku s pokožkou). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody až do výše kupní ceny.

11. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

12. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení 4.1. – 4.3. těchto obchodních podmínek.

13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

14. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a pro vrácení zboží je třeba je proclít zpět do České republiky, pak kupující hradí veškeré náklady na proclení.

5. Přeprava a dodání zboží

15. Kupující je povinen zboží vyzvednout v provozovně prodávajícího.

16. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží pro něj zajišťovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným zajišťováním zboží, resp. náklady spojené s opětovným zajišťováním zboží.

17. Při převzetí zboží je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

6. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Pokud je kupující spotřebitelem, náleží mu i následující záruka za jakost. Projeví-li se spotřebiteli vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, jíž je salon krásy. Salon for all, Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

7. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na odkazu Ochrana osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

7. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištěné nebo elektronické podobě.

10. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Salon for all, Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00 ,adresa elektronické pošty salon.forall@gmail.com.

11. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

9. Daně a DPH

Informace o daních a DPH jsou uvedeny na samostatné stránce: DPH a daně

10. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.